0

ПРАВИЛА Кампания

РЕГЛАМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОТСТЪПКИТЕ ПО КАМПАНИЯТА „ПЛАТИ 3, ПОЛУЧИ 4“

Член 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

т. 1. Кампанията "ПЛАТИ 3, ПОЛУЧИ 4", наричана по-долу "Кампанията", се организира от BOUTIQUE MALL S.R.L., юридическо лице по румънското право, със седалище в Букурещ, ул. Dinu Vintilă No 11, етаж 8, сектор 2, регистрирано в Търговския регистър под No J40/15220/2011, с уникален европейски идентификатор (EUID) ROONRC. J40/15220/2011, с ДДС номер 29479700 чрез онлайн магазин Zapatos, наричан по-долу "Организатор".

Член 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

т. 2.1. Кампанията за отстъпки ще продължи от 02.09.2021 г. до 06.09.2021 г.

т. 2.2. Кампанията ще се проведе във всички страни, в които Zapatos развива дейност: Румъния, България, Гърция, Унгария, Хърватия, Италия, Словения, Франция.

Член 3. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

т. 3.1 Кампанията ще се се извършва чрез действия за продажба на намалени цени, които ще имат следните правила:

ал. 1. При добавяне на 4 продукта от Кампанията в кошницата, четвъртият ще бъде безплатен.

ал. 2. Безплатният подарък ще се отнася за продукта с най-ниска цена.

ал. 3. Ако 2, 3 или дори 4 продукта са на една и съща цена, Организаторът си запазва

правото да избере продукта, за който ще се приложи безплатният подарък.

ал. 4. Продуктите трябва да бъдат закупени от Участника по време на Кампанията въз основа на една и съща онлайн поръчка в онлайн магазина на Zappatos на адрес: https://zapatos.bg

т. 3.2. Отстъпката ще бъде приложена автоматично в кошницата за пазаруване.

т. 3.3. Кампанията не се кумулира с други кампании за отстъпки, които се провеждат през периоди, включващи или припокриващи се изцяло или частично с периода на настоящата Кампания.Кодовете за отстъпка и ваучерите не се кумулират с отстъпките, прилагани в Кампанията "Плати 3, Получи 4".

т. 3.4. Ако направите поръчка за повече от един продукт, един от които не е наличен, Zapatos ще ви информира за това. Останалата част от поръчката ще бъде обработена и изпратена според заявката на клиента.

Член 4. ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРА

т. 4.1. Организаторът си запазва правото да прави всякакви промени в съдържанието на онлайн магазина, включително в цените. Цените са приложими към момента на подаване на поръчката. Продавачът си запазва правото да избира продуктите, за които ще се прилага отстъпката/безплатното.

т. 4.2. Организаторът си запазва правото да прекъсне Кампанията по всяко време на нейната продължителност или да я удължи след първоначално обявената продължителност, като предварително уведоми потребителите чрез подходящи средства за комуникация (публикация на уебсайта, указателни табели в магазините и др.).

Член 5. ПРАВА НА УЧАСТНИКА

т. 5.1. Клиентът има право да подаде жалба във връзка с прилагането на разпоредбите на Общите условия относно прилаганата отстъпка. Жалбата трябва да бъде подадена в рамките на 14 дни от настъпването на обстоятелството, което обосновава подаването ѝ. Жалбата трябва да бъде изпратена по електронна поща на адрес info@zapatos.bg.

т. 5.2. Право на участие в Промоцията имат клиентите на Продавача, които са навършили 18 години към 02.09.2021 г. (първия ден на Кампанията) и които правят поръчки през периода на Промоцията на платформата www.zapatos.bg

Член 6. ИНФОРМАЦИОННИ МЕТОДИ

т. 6.1. Правилата на промоционалната Кампания са публикувани и са достъпни за безплатно запознаване на официалния уебсайт на Организатора на адрес https://zapatos.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%...

т. 6.2. Участието в Кампанията предполага пълно, изрично и недвусмислено разбиране, познаване и приемане на разпоредбите на настоящите Правила.

Член 7. ДРУГИ КЛАУЗИ

т. 7.1. Съгласно румънското законодателство, в отношенията с юридическите лица, участващи в Кампанията, разпоредбите на румънското законодателство за защита на потребителите няма да бъдат приложими, като юридическите лица не могат да бъдат включени в обхвата на понятието потребител, съгласно определеното в съответното законодателство.

т. 7.2. За целите на настоящия регламент непредвидени обстоятелства означава всяко външно, непредсказуемо, абсолютно непреодолимо и неизбежно събитие. Случайното събитие е събитие, което не може да бъде предвидено или предотвратено от Организатора.

т. 7.3. Ако при ситуация на непредвидени обстоятелства или случайно възпрепятстване или забавяне изцяло или частично изпълнението на Регламента и провеждането / продължаването на Кампанията, Организаторът ще бъде освободен от отговорност за изпълнение на своите задължения за периода, през който това изпълнение ще бъде предотвратено или забавено, съгласно чл. 1351 В. Гражданско. Организаторът, ако се позове на непреодолима сила или случайно

събитие,е длъжен да съобщи на участниците в Кампанията събитието на непреодолима сила или случайно събитие в рамките на 5 работни дни от настъпването му.